Koncepcja pracy

Przedszkole Miejskie nr 7
ul. Puszkina 5
43-603 Jaworzno

Przedszkole jest miejscem bezpiecznej i dobrej zabawy, mądrością, szczęściem i radością

Jako motto do pracy Rada Pedagogiczna wybrała słowa Janusza Korczaka:

Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność. Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekazujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, by samo chciało chcieć.”

WARTOŚCI PREFEROWANE W NASZYM PRZEDSZKOLU

Przedszkole Miejskie nr 7 to miejsce, gdzie mały człowiek odkrywa i rozwija swoje talenty. To miejsce radości i zadowolenia, entuzjazmu z własnej pracy, gdzie dziecko poznaje smak sukcesów zespołowych i indywidualnych. Tu również uczy się mierzyć z porażkami, przygotowując do aktywnego i twórczego życia. Nasze przedszkole jest otwarte dla każdego dziecka. Tu wychowankowie mogą odnaleźć i spełniać swoje, i swoich rodziców oczekiwania: edukacyjne, wychowawcze i społeczne.

Dyrektor, nauczyciele i wszyscy pracownicy Przedszkola Miejskiego nr 7 organizują proces nauczania i wychowania tak, aby wspierać rodziców w wychowaniu wielostronnym, uwzględniającym harmonijny rozwój intelektualny i duchowy. Nie dzielimy naszych wychowanków na dobrych i złych, zdolnych i niezdolnych. Dostrzegamy w każdym dziecku potencjał, umiejętności i rozwijamy je.

W swojej pracy opieramy się na uczciwości i odpowiedzialności. Przekazujemy naszym przedszkolakom te wartości, według których sami postępujemy. Pragniemy, aby byli oni szczęśliwi, bezpieczni i otoczeni miłością tak, jak w domu rodzinnym. Chcemy być placówką, która kształcić będzie wychowanków na miarę XXI wieku, tak, by potrafili w zmieniającym się współczesnym świecie śmiało stawić czoła coraz bardziej wymagającej rzeczywistości; chcemy kształcić i wychowywać tak, by w sposób najbardziej efektywny i wydajny umożliwiać młodym pokoleniom rozwój.

Nasza placówka respektuje Prawa Dziecka.

PRAWA DZIECKA

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,

A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi,

I mam prawo zawsze wybrać, w co się mogę bawić.

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać,

I każdego zawsze na ratunek mogę wzywać.

Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami,

Nikt nie może mi zabraniać spotykać ich czasami.

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,

Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.

Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa,

A gdy różnię się od innych to już moja sprawa.

WIZJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole jest miejscem bezpiecznej i dobrej zabawy, mądrością, szczęściem i radością!!!”

 • Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.
 • Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości.
 • Pragniemy w każdym naszym wychowanku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość.
 • Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.
 • Opieramy się na pedagogice zabawy, która angażuje emocjonalnie dzieci, pobudza do twórczego działania, inspiruje do maksymalnego wykorzystania swoich możliwości, a jednocześnie jest źródłem radości i satysfakcji.
 • Nauczycielki poszukują nowatorskich rozwiązań w swojej pracy, podnoszą kwalifikacje i chętnie dzielą się zdobytą wiedzą z rodzicami.
 • Organizujemy imprezy i uroczystości przedszkolne, które pozwalają nam wspólnie spędzać czas.
 • Dobra współpraca z rodzicami i środowiskiem pozwala nam zaistnieć, wzbogacać bazę. Nasze przedszkole jest kolorowe, przytulne, ciepłe, wyposażone w nowoczesny sprzęt, zabawki, pomoce dydaktyczne, meble.
 • Nasze przedszkole współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym dla dobra wychowanków. Współpraca ta oparta jest na zaangażowaniu wszystkich pracowników. Są oni życzliwi i uśmiechnięci, zadowoleni z pracy tworzą wspaniałą atmosferę. Dzięki temu nasze dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

MISJA PRZEDSZKOLA

Jesteśmy przedszkolem:

 • Otwartym na każde dziecko i jego rodziców,
 • Wolnym od selekcji,
 • Stwarzającym atmosferę akceptacji i bezpieczeństwa,
 • Wspomagającym wszystkie dzieci z gwarancją ich wszechstronnego rozwoju,
 • Różnicującym indywidualny rozwój dziecka poprzez dobieranie zadań edukacyjnych do potrzeb i możliwości każdego przedszkolaka,
 • Przyjaznym dzieciom i ich środowisku rodzinnemu, umacniając więzi rodzinne poprzez poznawanie i pielęgnowanie tradycji,
 • Zapewniającym optymalne warunki w zachowaniu zdrowia i bezpieczeństwa dzieci,
 • Gwarantującym rzetelną wiedzę i umiejętności praktyczne,
 • Organizującym zajęcia dodatkowe wspierające harmonijny rozwój dziecka,
 • Wyrównującym szanse rozwojowe i edukacyjne dziecka, zapewniającym opiekę specjalistyczną: logopedyczna, psychologiczną.

CELE UWZGLĘDNIONE W KONCEPCJI PLACÓWKI

W naszym przedszkolu dajemy dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z innymi, kreatywnego myślenia, działania. Zapewniamy kompetentnych i życzliwych nauczycieli, dbamy o dobre stosunki międzyludzkie i dobrą komunikację. Stoimy na straży praw człowieka. Pomagamy sobie i szanujemy się nawzajem.

Dziecko:

 • Nauczy się przyjaźni, wrażliwości, delikatności,
 • Pozna, co to życzliwość, współczucie dla innych,
 • Potrafi być empatyczne,
 • Zna swoje prawa,
 • Potrafi wyrażać swoje uczucia poprzez małe formy sceniczne,
 • Coraz rzadziej zniechęca się przy niepowodzeniu, czy błędzie,
 • Potrafi konstruktywnie rozwiązywać problemy,
 • Coraz łatwiej odnajduje w innych pozytywne cechy, ich mocne strony.

MODEL NASZEGO WYCHOWANKA

 • Dostrzega dobro, prawdę i piękno,
 • Potrafi przewidzieć skutki własnego działania, zarówno dobrego, jak i złego,
 • Utożsamia się z własnym krajem, wie, że jest Polakiem i Europejczykiem,
 • Dostrzega uroki miejsca, w którym żyje,
 • Dba o zdrowie własne i innych,
 • Dostrzega zależność między racjonalnym i właściwym odżywianiem, a zdrowiem człowieka,
 • Wie, dlaczego potrzebny jest mu ruch na świeżym powietrzu,
 • Rozumie, że każdy ma prawo mieć odmienne zdanie na dany temat, może je wypowiedzieć ze spokojem i przekonaniem, że będzie uszanowane i odebrane w sposób tolerancyjny,
 • Poszukuje miejsc i różnorodnych warunków, zarówno w domu, jak i w przedszkolu do rozwijania własnych aktywności,
 • Uczestniczy w zajęciach i zabawach z rówieśnikami i rodziną,
 • Identyfikuje się z rodziną i jej tradycjami,
 • Potrafi podzielić się swoją wiedzą z rówieśnikami i dorosłymi,
 • Potrafi przyjąć krytykę innych w stosunku do własnej osoby,
 • Wie, kto w otoczeniu troszczy się o jego zdrowie i bezpieczeństwo,
 • Przyjmuje postawę opiekuńczą wobec osób potrzebujących pomocy.

MODEL NAUCZYCIELA- POSTAWY I UMIEJĘTNOŚCI

 • Posiada wiedzę z zakresu dziedzictwa kulturowego, edukacji regionalnej, patriotycznej oraz prozdrowotnej,
 • Zna i systematycznie śledzi rozwój psychofizyczny dziecka,
 • Organizuje działania na rzecz ochrony zdrowia własnego i innych,
 • Zaspakaja potrzebę ruchu wychowanków poprzez organizowanie ciekawych zabaw i zajęć ruchowych z wykorzystaniem różnorodnych przyborów i muzyki,
 • Zna i stosuje nowatorskie, ciekawe i różnorodne metody pracy rozwijające dziecko wszechstronnie,
 • Propaguje wśród dzieci i ich rodziców aktywny wypoczynek, systematycznie organizuje wycieczki i spacery,
 • Jest twórczy, kreatywny i poszukujący, pomysłowy i otwarty na nowości pedagogiczne,
 • Wykorzystuje wszelkie dostępne środki dydaktyczne, korzysta z osiągnięć współczesnej techniki,
 • Zna obowiązujące przepisy prawa oświatowego, prawidłowo i systematycznie prowadzi dokumentację,
 • Tworzy przyjazny klimat, posiada własne przekonania i wartości,
 • Jest obowiązkowy i odpowiedzialny,
 • Ma zdolność do obserwacji i refleksji.

ZADANIA GŁÓWNE STAWIANE DO WYKONANIA:

 1. Wszechstronnie i rzetelnie diagnozować możliwości i potrzeby każdego dziecka, a szczególnie 5 i 6- latka.
 2. Tworzyć takie warunki edukacyjne, które w maksymalny sposób wykorzystują wyniki nad funkcjonowaniem mózgu tzn. uwzględniają różne preferencje sensoryczne i różne typy inteligencji człowieka.
 3. Dostosowywać organizację przedszkola (czas i warunki pracy, kwalifikacje zawodowe pracowników, programy dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawcze itp.) do potrzeb dzieci i rodziców.
 4. Prowadzić permanentną edukację i pedagogizację rodziców (dążyć do spójności działań wobec dziecka).
 5. Maksymalizować współpracę z nauczycielami kształcenia zintegrowanego.
 6. Systematycznie dokonywać ewaluacji rocznej pracy przedszkola poprzez porównywanie osiąganych efektów pracy z założonymi celami na poszczególne lata.
 7. Poznawanie opini rodziców dotyczącej efektywności realizacji koncepcji i wspólne jej modyfikowanie.

STRATEGIA ROZWOJU PLACÓWKI

Utrzymywać dotychczasową jakość pracy Przedszkola poprzez systematyczne wzmacnianie mocnych stron pracy placówki. W dalszym ciągu:

 • Tworzyć miejsce, w którym dzieci będą czuły się w pełni bezpieczne. Starać się, aby podczas codziennych działań były one pogodne, radosne, pełne optymizmu i chęci do zabawy, aby z ochotą podejmowały różnorodne działania.
 • Tworzyć sytuacje, w których dzieci będą łatwo nawiązywały kontakty zarówno z dorosłymi, jak i rówieśnikami. Dyskretnie zachęcać je do pokonywania przeszkód, które samodzielnie dostrzegą na swojej drodze edukacyjnej.
 • Nauczyciele powinni dawać dzieciom pełną swobodę w działaniu, dostarczając różnorodne pomoce, umiejętnie, niepostrzeżenie winni naprowadzać dzieci na samodzielne rozwiązywanie problemów.
 • Tworzyć warunki do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działaloności poprzez oddziaływanie na wyobraźnie, fantazję oraz uczuciowo- intelektualną.
 • Dbać o to, aby rodzice byli zadowoleni z pracy przedszkola, aby ufali wszystkim jego pracownikom i codziennie z przyjemnością pozostawiali w nim swoje dzieci.

Zapewnić ciągły rozwój i doskonalenie jakości pracy Przedszkola.

 • Tworzyć przedszkole otwarte na dziecko i jego potrzeby. Dbać o to, aby przedszkolak stawał się najważniejszym ogniwem w strukturze placówki.

Kierować funkcjonowaniem placówki w oparciu o model przedszkola partnerskiego, w którym mają ze sobą do czynienia trzy równoprawne podmioty: dzieci, rodzice i nauczyciele.

 • Wprowadzać rodziców w świat wspólnoty przedszkolnej i szukać wraz z nimi pola dla ich działania.
 • Pozyskiwanie rodziców do efektywnych działańna rzecz przedszkola, współudział w torzeniu dokumentów obowiązujących w przedszkolu.
 • Dostarczać rodzicom wiedzę pedagogiczną i psychologiczną oraz uwrażliwiać na ich potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.
 • Wykorzystywać własne doświadczenia i wiadomości rodziców, w celu wzbogacenia pracy dydaktycznej poszczególnych grup wiekowych.
 • Zapewnić rodzicom możliwości przeżywania wraz z dziećmi nastroju oczekiwania, przygotowywania i brania czynnego udziału w uroczystościach przedszkolnych.

Zadbać o większą integrację Przedszkola z najbliższym i dalszym środowiskiem.

 • Uczynić z przedszkola placówkę oświatową otwartą dla okolicznych mieszkańców. Organizować na terenie przedszkola imprezy, spotkania, przeglądy, turnieje itp.
 • Prezentować osiągnięcia dzieci i całej placówki w mediach, czasopismach pedagogicznych, gazecie lokalnej, stronie internetowej przedszkola.
 • Kontynuować przyjazne kontrakty z okolicznymi instytucjami (życzenia z okazji świąt, udział w uroczystościach przedszkolnych itp.)

Inicjować rozwój zawodowy nauczycieli.

 • Planować i realizować doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówce (zgodnie z wynikającymi potrzebami).
 • Stawiać nauczycielom wymagania w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 • Opracować plan doskonalenia zawodowego zgodnie z indywidualnymi planami rozwoju nauczycieli oraz potrzebami przedszkola.

Systematycznie udoskonalać organizację pracy przedszkola tak, aby stawało się ono instytucją przyjazną nie tylko dla dzieci, ale także dla ich rodziców.

Starać się, aby dzieci osiągały jak najlepsze wyniki, zgodnie z ich indywidualnymi możliwościami i potrzebami.

Tworzyć nowatorski i twórczy styl pracy.

Dbać o współpracę organów przedszkola opartą na wzajemnym szacunku i zrozumieniu, w atmosferze życzliwości i poszanowania indywidualności

ZAPLANOWANA KONCEPCJA PRZEDSZKOLA ZAOWOCUJE:

 • przyspieszonym rozwojem,
 • lepszym wykorzystaniem posiadanych zasobów,
 • bardziej konsekwentnym reagowaniem na wyzwania płynące z otoczenia,
 • poczuciem kierunku działania,
 • nabraniem dystansu do spraw bieżących,
 • działaniem zespołowym,
 • przyjaznym klimatem dla wprowadzania zmian.

SPODZIEWANE EFEKTY:

Dzięki zaplanowanym działaniom:

Dzieci dowiedzą się, że każde z nich jest niepowtarzalną osobą. Zrozumieją, że mają prawo wyboru, samodzielnych odkryć, popełniania błędów, szukania rozwiązań, podejmowania decyzji i ponoszenia ich konsekwencji. Będą rozwijać się w środowisku bezpiecznym, wśród osób zaangażowanych w tworzenie przestrzeni i możliwości dla różnorodnej aktywności, która wspomoże je w radosnym poznawaniu świata. W efekcie zaś staną się osobami kreatywnymi, twórczymi, poszukującymi, otwartymi na innych, kierującymi się zasadami tolerancji.

Rodzice odnajdą drogę prowadzącą ku współpracy z nauczycielami na rzecz nieskrępowanego, wszechstronnego rozwoju ich dzieci. Otrzymają obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka. Będą mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach o pracy przedszkola. Będą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola. Rodzice będą czynnie wspierać przedszkole w jego działaniach oferując szechstronną pomoc.

Nauczyciele zmienią swoje miejsce w wychowaniu przedszkolnym, staną się współtowarzyszem zabawy, przewodnikiem po drogach wiedzy. Jednocześnie poprzez systematyczne unowocześnianie form i metod pracy oraz stosowanie niekonwencjonalnych pomocy dydaktycznych będą rozwijać kreatywność, samodzielność i umiejętności społeczne i twórcze wychowanków. Pozyskają rodziców do efektywnych działań na rzecz grupy i przedszkola poszukując sympatyków i partnerów placówki.

Dyrektor przedszkola stanie się koordynatorem podejmowanych działań na rzecz nowoczesnej edukacji, prowadzącej ku radosnemu poznawaniu świata.

Szkoła podstawowa zyska dziecko, które z pewnością poradzi sobie z obowiązkami ucznia, będzie kreatywne, wierzące w siebie i swoje możliwości, wiecznie ciekawe świata, chętne do poznawania i odkrywania.